Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Peter Kok, praktijk voor psychotherapie en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke ondertekening van het aanmeldformulier en mondelinge bevestiging van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de behandeling weer.

2. Peter Kok, praktijk voor psychotherapie beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

4. Peter Kok, praktijk voor psychotherapie is verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook is Peter Kok, praktijk voor psychotherapie verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

5. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt minimaal eens per maand een factuur.

6. Uw behandelaar bij Peter Kok, praktijk voor psychotherapie is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook is uw behandelaar opgenomen in het door de overheid ingestelde BIG-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

7. Informatie naar derden is in principe alleen mogelijk met uw toestemming (alleen in extreme omstandigheden worden hier uitzonderingen op gemaakt). Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Peter Kok, praktijk voor psychotherapie van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Als zodanig wordt u gedurende de behandeling regelmatig gevraagd of u akkoord met informatieverstrekking aan de huisarts. Belangrijk is om u te realiseren dat op de facturen naar verzekeraars eveneens privacy-gevoelige informatie staat, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype. Daarnaast dienen zorgaanbieders (per 1 januari 2023) geanonimiseerde informatie over de behandeling aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). U heeft echter het recht om deze aanlevering aan de zorgverzekeraar en/of NZA te blokkeren. Indien gewenst kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.  

8. De diensten worden geleverd op de locatie waar Peter Kok, praktijk voor psychotherapie gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

9. De duur van een consult is in de regel 50 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd.

10. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Peter Kok, praktijk voor psychotherapie, dan zijn de voorwaarden van Peter Kok, praktijk voor psychotherapie van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

11. De behandelaar van Peter Kok, praktijk voor psychotherapie hebben een klachtenprocedure. Indien u een klacht heeft, is het van groot belang dit tijdig met uw behandelaar te bespreken en te proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken van de LVVP geraadpleegd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

12. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

13. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Peter Kok, praktijk voor psychotherapie en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

14. Tijdens de behandeling kan het gebeuren dat de spanning buiten de sessies erg oploopt, zodanig dat u er zelf niet goed uitkomt. U kunt dan contact met uw behandelaar opnemen en zo nodig een boodschap achter laten, waarna u binnen de kantooruren van de praktijk teruggebeld zult worden. Wanneer de situatie acuut is, neem dan altijd contact op met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantooruren).

 

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

2. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 55,00 euro per consult in rekening gebracht worden. Dit geldt ook bij overmacht zoals bij bijvoorbeeld ziekte. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

3. De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

5. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

8. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

06-82111558
Contactformulier
fade Strijenlaan 68a
4835 RE Breda
Klik voor de locatie
Wachtijden