Werkwijze

 

Hoe verder na aanmelding?

Na aanmelding neem ik uiterlijk binnen twee werkdagen contact met u op. In een oriënterend telefoongesprek maak ik vervolgens een eerste inschatting of u bij mij aan het juiste adres bent. Indien dit het geval lijkt, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek. Ter voorbereiding op de intake ontvangt u schriftelijk informatie en wordt u verzocht het inschrijfformulier in te vullen.

Een intaketraject bestaat meestal uit één of twee intakegesprekken, waarna een behandelvoorstel volgt. Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht, evenals uw persoonlijke achtergrond en verwachtingen. Het kan zijn dat aanvullende diagnostiek (psychologisch onderzoek) nodig is om meer duidelijkheid te verkrijgen over de problematiek. Belangrijk in deze eerste fase is eveneens dat u zichzelf een beeld kunt vormen van de therapeut, om te kijken of de ‘klik’ er voldoende is. Indien blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om u te helpen, zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium besproken worden. Ik probeer dan mee te denken over alternatieven. Ook wanneer uiteindelijk geen behandeling gestart wordt, zullen de kosten van het intaketraject in rekening worden gebracht.

Indien behandeling gestart wordt, vinden gesprekken normaal gesproken wekelijks of tweewekelijks plaats. Gedurende het behandeltraject zal het beloop regelmatig geëvalueerd worden.

 

E-health

Na inschrijving zal u via email een e-health omgeving worden aangeboden waar binnen u veilig met uw behandelaar kunt communiceren. Binnen deze beveiligde internetomgeving kunnen indien van toepassing ook vragenlijsten of behandelmodules worden aangeboden.

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Gedurende uw intake en behandeling wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om uw klachten in kaart te brengen en om het effect van de behandeling te meten. U zult enkele keren gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen via een beschermde internetomgeving. Dit gebeurt in ieder geval bij aanvang en afsluiten van uw behandeling. De resultaten zullen steeds met u besproken worden. Zorgaanbieders zijn door verzekeraars verplicht om de resultaten van de begin- en eindmetingen geanonimiseerd aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). U bent echter niet verplicht om hier aan mee te werken aan vragenlijsten. Als u niet wil dat uw gegevens aangeleverd worden, kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken.

 

Privacy

Uw behandelaar is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook is uw behandelaar opgenomen in het door de overheid ingestelde BIG-register. Dit betekent dat uw behandelaar gebonden is aan wet- en regelgeving van overheid en van beroepsverenigingen. Uw behandelaar is verplicht u te informeren over relevante wetten en regels. Zo heeft uw behandelaar een beroepsgeheim en mag informatie alleen gedeeld worden met derden wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Dossier
Uw behandelaar is verplicht om alle informatie over de intake, diagnose en behandeling in een beveiligd elektronisch dossier (EPD) bij te houden. Omdat dit dossier over u gaat, kunt u het uiteraard inzien of een kopie opvragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, overleg dit dan met uw behandelaar. Als u een andere visie heeft dan in uw dossier is opgenomen, dan heeft u het recht om een ‘eigen verklaring’ op te laten nemen in het dossier. U kunt ook vragen om wijzigingen te laten aanbrengen wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn. Na afsluiting van de behandeling is de reguliere bewaartermijn 15 jaar. U kunt een verzoek indienen om de termijn te verlengen of te verkorten.

 

Afspraken afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dit kan via telefoon (ook door het inspreken van de voicemail) of via email. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal ongeacht de reden €50 per consult in rekening gebracht worden. Dit geldt ook bij overmacht zoals bij bijvoorbeeld ziekte. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

 

Waarneming

Uw behandelaar zal zijn afwezigheid vanwege vakantie zo vroeg mogelijk met u bespreken. Tijdens vakantie neemt een collega de praktijk waar voor lopende behandelingen. Nadere informatie hierover wordt verstrekt via de website, telefoon (voicemail) en mail (afwezigheidsassistent).  

 

Crisis

Het kan gebeuren dat de spanning buiten de sessies erg oploopt, zodanig dat u er zelf niet goed uitkomt. U kunt dan contact met uw behandelaar opnemen en zo nodig een boodschap achter laten via mail of voicemail. Binnen de kantooruren van de praktijk zult u dan zo spoedig mogelijk teruggebeld worden. Wanneer de situatie acuut is, dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantooruren).

 

Wijzigingen

Voor uw behandelaar is het van groot belang dat al uw gegevens actueel zijn. Zorg dat uw adresgegevens kloppen, zodat post naar het juiste adres gestuurd wordt. Breng de behandelaar eveneens op de hoogte van wisseling van huisarts of van verzekeraar/polis. Laat het ook weten wanneer andere zaken wijzigen, zoals bijvoorbeeld uw medicijngebruik.

 

Meer informatie

Meer informatie over behandeling in een vrijgevestigde praktijk kunt u vinden op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Ook kunt u daar de cliëntenfolder downloaden ‘Wat u moet weten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut’. Indien u een schriftelijke afdruk van deze LVVP-folder wilt, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

 

. 06-82111558
Contactformulier
fade Strijenlaan 68a
4835 RE Breda
Klik voor de locatie
Wachtijden